Busnes Rhwydweithio (Casnewydd) | Business Networking (Newport) 30/04/2020, Cyfenwidfa PDC, Casnewydd | USW Exchange, Newport, Thursday, 30. April 2020

This is a bilingual invitation, Welsh can be found further down. 

Join us for a free evening of networking at USW Exchange, Newport 
We are pleased to once again be hosting the My Business Network for their monthly free networking event at USW Exchange on 30/04/2020, 16:00-18:00.
Join us from 16:00 for coffee and a chance to make some new business connections. Members of the USW Exchange team will be on hand to connect with and discuss opportunities for working more closely with the University of South Wales.
Agenda:
16:00 Arrival, registration and breakfast networking
16:30 Welcome, My Business Network
16:45 Business Spotlight Sessions (Key Speakers)
17:15 Shout-out Session: Pitch Your Business
17:45 Informal networking and close


About My Business Network: My Business Network welcomes businesses from across South Wales to share their experiences and support each other as well as engaging with our education partners in Wales.
Members can tell their business story at each network meeting we host, or if they wish can now promote our new member's website at an additional cost.
If you have not spoken at our network meetings before then this is the perfect event for you to get meeting will be held at local colleges, Universities or schools based in South Wales, and promoted on our network channels.
We help to educate, promote, share & grow your Business in Wales.
My Business Network which is supported by the business world & partners with the local education sector in Wales.

About USW Exchange: USW Exchange is the hub for business and engagement at the University of South Wales, based on the Treforest and Newport Campus. We work with organisations to create connections with bridge academia and industry.
Take a look at other events being held at USW Exchange on our events page here. You can view our Privacy Statement here.
Ymunwch â ni am noswaith am ddim o rwydweithio yng Nghyfnewidfa PDC Casnewydd 
Unwaith yn rhagor, pleser yw cael croesawu Fy Rhwydwaith Busnes ar gyfer eu digwyddiad rhwydweithio misol am ddim yng Nghyfnewidfa PDC ar 30/04/2020.
Ymunwch â ni o 16:00 i gael coffi a chyfle i wneud cysylltiadau busnes newydd. Bydd aelodau o dîm Cyfnewidfa PDC wrth law i sgwrsio â nhw a thrafod cyfleoedd i gydweithio’n agosach â Phrifysgol De Cymru.
 
Agenda:
16:00     Cyrraedd, cofrestru a rhwydweithio dros frecwast
16:30     Gair o groeso, Fy Rhwydwaith Busnes
16:45     Sesiynau Ffocws ar Fusnes (Siaradwyr Allweddol)
17:15     Sesiwn Gyflwyno: Cyflwyno Eich Busnes
17:45     Rhwydweithio anffurfiol a chloi
 


Ynglŷn â Fy Rhwydwaith Busnes:

Mae Fy Rhwydwaith Busnes yn croesawu busnesau ledled dy Cymru i rannu eu profiadau a chefnogi ei gilydd yn ogystal ag ymwneud â’n partneriaid addysg yng Nghymru.
Gall aelodau adrodd stori eu busnes ym mhob cyfarfod o’r rhwydwaith a gynhaliwn, neu os ydynt yn dymuno gallant bellach hyrwyddo ar ein gwefan newydd i aelodau am gost ychwanegol.
Os nad ydych wedi siarad yng nghyfarfodydd ein rhwydwaith o’r blaen, dyma’r digwyddiad perffaith ichi gychwyn arni.
Caiff pob cyfarfod ei gynnal mewn colegau neu ysgolion lleol yn ne Cymru, a’i hyrwyddo ar sianeli ein rhwydwaith.
Rydym yn helpu i addysgu, hyrwyddo, rhannu a thyfu eich busnes yng Nghymru.
Fy Rhwydwaith Busnes, sy’n cael ei gefnogi gan fyd busnes ac yn partneru â’r sector addysg lleol yng Nghymru.
 

Ynglŷn â Chyfnewidfa PDC:
Cyfnewidfa PDC yw’r hwb ar gyfer busnes ac ymwneud â Phrifysgol De Cymru, ac mae wedi’i leoli ar Gampws Trefforest & Newport. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau i greu cysylltiadau gan bontio byd addysg a diwydiant.
Cymrwch olwg ar ddigwyddiadau eraill sy’n cael eu cynnal yng Nghyfnewidfa PDC ar dudalen ein digwyddiadau fan hyn. Gallwch weld ein Datganiad Preifatrwydd fan hyn.

Busnes Rhwydweithio (Casnewydd) | Business Networking (Newport) 30/04/2020

Find more events around you
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now